(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

Tạo Python Virtual Environment (ENV) CentOS 8 trên CentOS 8

Python Virtual Environment (ENV) là một không gian dự án biệt lập trên hệ thống của bạn có chứa tệp thực thi Python, các gói và mô-đun của riêng nó. Các ứng dụng và dự án Python của bạn thường có các phụ thuộc cụ thể của riêng chúng. Với môi trường ảo, bạn có thể quản lý từng phụ thuộc riêng biệt của dự án mà không để chúng can thiệp vào nhau. Bạn có thể sử dụng công cụ virtualenv để tạo môi trường ảo trên hệ thống của mình. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng virtualenv để tạo và chạy môi trường ảo Python trên CentOS 7 & 8 

Mặc đinh CentOS 7 & 8 sử dụng Python 2.7 nếu cầu sử dụng Python 3.8 hay 3.9 vui lòng xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật hệ thống của bạn:

sudo yum update

 Cài đặt Python Virtual Environment:

sudo yum install virtualenv

Tạo Virtual Environment:

python3 -m venv python3-virtualenv

Kích hoạt Virtual Environment :

[root@centos8 ~]# source python3-virtualenv/bin/activate
(python3-virtualenv) [root@centos8 ~]#

Bạn sẽ nhận thấy rằng (python3-virtualenv) đứng trước dấu nhắc lệnh của bạn ngay bây giờ. Điều này chỉ ra rằng môi trường ảo Python đang hoạt động. Chúng tôi cũng có thể xác minh phiên bản Python trong khi môi trường ảo đang hoạt động bằng cách chạy lệnh này:

(python3-virtualenv) [root@centos8 ~]# python --version
Python 3.6.8

Thoát Virtual Environment :

[root@centos8 ~]# deactivate
(python3-virtualenv) [root@centos8 ~]#

 

 

Tags:

Bài viết liên quan