(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

Cài đặt FTP server Centos/RHEL

 • File Transfer Protocol’s là giao thức truyền dữ liệu , dựa trên kiến trúc mô hình giữa Client && Server . Giao thức FTP bao gồm bốn bước :
  • Xác thực người dùng
  • Thiết lập điều khiển
  • Thiết lập kênh dữ liệu
  • Ngừng kết nối
 • vsftpd” được sử dụng trong CentOS / RHEL được xây dựng rất mạnh mẽ chống lại các lổ hỏng FTP có thể xảy ra. vsftpd được thiết kế nhiều tính bảo mật mà các giao thức FTP cơ bản không có. Như một vài tính năng sau :
  • Yêu cầu bảo mật rất cao
  • Khả năng mở rông tốt
  • Khả năng tạo người dùng chưa xác thực
  • Tốc độ truyền tải cao

Bước 01 : tắt SELinux

sudo setenforce 0

 • Cài đặt các gói bắt buộc :

yum install vsftpd rpcbind xinetd -y

 • Khởi động các dịch vụ và mặc định tự khởi động dịch vụ khi reboot hệ thống :

service vsftpd start && service xinetd start && service rpcbind start

chkconfig vsftpd on && chkconfig xinetd on && chkconfig rpcbind on

Bước 02 : thiết lập các thông số cơ bản

# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

anonymous_enable=NO (không cho phép user nặc danh sử dụng FTP)

local_enable=YES (cho phép local user login FTP)

write_enable=YES (cho phép ghi tập tin)

listen=YES (cho phép hoạt động trên IPv4)

listen_ipv6=NO (không hoạt đông FTP trên IPv6)

Bước 03 : tạo tài khoản và tập tin

useradd phuly

passwd phuly123

 • Login thử nghiệm với tài khoàn

 ftp 103.53.228.34

 • Mặc định vsftp không cho phép login với quyền root vì file “ftpusers” chứ danh sách user không cho phép truy cập đến FTP . Vì vậy cần user nào truy cập đến FTP hãy  thêm dấu “#” vào trước user đó

vi /etc/vsftpd/ftpusers

 • File  user_list (/etc/vsftpd/user_list) chứa danh sách người dùng có thể đăng nhập hoặc không đăng nhập bằng máy chủ Giao thức truyền tệp (FTP).
 • Nếu “userlist_deny = NO” chỉ cho phép người dùng trong danh sách này,
 • Nếu “userlist_deny = YES” (mặc định), không bao giờ cho phép người dùng trong file này. Vì vậy cần cần thêm vào dấu “#” ngay trước tài khoản nếu cần login quyền root

 • Login kiểm tra với quyền root :

ftp 103.53.228.34

 

Enjoy it!

Nếu bạn gặp thao tác khó khăn xin vui lòng LH với chúng tôi qua những kênh sau

Khi bạn không sử dụng dịch vụ của AoHoaViet , đội ngũ chúng tôi vẫn hổ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy yên tâm !!!

 

Email : support@aohoaviet.com – phuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168 Hotline: (028) 36 004.004

Tags:

Bài viết liên quan