(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168

Những câu hỏi thường gặp

Các vấn đề thường gặp trước, sau khi đăng ký và trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Ảo Hóa Việt.

Tên miền là gì?

Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm: a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII;
b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngữ (IDN)

Ai có thể đăng ký tên miền?
Ai quản lý Tên Miền (Domain)
Thời gian tối đa cho phép đăng ký Tên Miền (Domain)
Thời gian kích hoạt cho Tên Miền đã đăng ký
Đăng ký tên miền tại nhà cung cấp dịch vụ khác có thể chuyển về AoHoaViet ?
Tên miền có được phép trùng nhau hay không?
Có thể nhượng lại tên miền cho chủ thể khác không ?
Mỗi người có quyền đăng ký bao nhiêu tên miền?
Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?
Tôi muốn đăng ký tên miền tin tức báo chí cần những thủ tục gì?