(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

Cài đặt Python3 trên Centos 7

Trong hướng dẫn này, AHV sẽ cài đặt Python 3.8 & 3.9 trên CentOS 7. Phiên bản python mặc định trong CentOS 7 là 2.7.5. Nếu chúng tôi buộc phải nâng cấp hoặc thay thế phiên bản này, yum và các thiết bị khác có thể bị hỏng khiến hệ điều hành không ổn định.

Thay vì nâng cấp / thay thế python mặc định, chúng tôi sẽ cài đặt phiên bản mới của python bằng phương pháp cài đặt thay thế. Thiết lập này cũng sẽ cài đặt pip tương ứng cho từng phiên bản python riêng biệt.

Bước 1: Cài đặt gói hệ thống

sudo yum -y install wget make gcc openssl-devel bzip2-devel

Bước 2: Tải xuống Python 3.8 & 3.9

cd /tmp/
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.7/Python-3.8.7.tgz

wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.1/Python-3.9.1.tgz

Bước 3: Cài đặt thay thế Python 3.8 & 3.9

tar xzf Python-3.8.7.tgz
cd Python-3.8.7
./configure --enable-optimizations
sudo make altinstall

sudo ln -sfn /usr/local/bin/python3.8 /usr/bin/python3.8
sudo ln -sfn /usr/local/bin/pip3.8 /usr/bin/pip3.8

tar xzf Python-3.9.1.tgz
cd Python-3.9.1
./configure --enable-optimizations
sudo make altinstall

sudo ln -sfn /usr/local/bin/python3.9 /usr/bin/python3.9
sudo ln -sfn /usr/local/bin/pip3.9 /usr/bin/pip3.9

Bước 4: Xác minh phiên bản python & pip mới

python3.8 -V
Python 3.8.7

pip3.8 -V
pip 20.2.3 from /usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip (python 3.8)

python3.9 -V
Python 3.9.1

pip3.9 -V
pip 20.2.3 from /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9

 

 

Tags:

Bài viết liên quan