Page : Vps ODS

Độ đậm 900
800
700
600
500
400
lighter
hủy đậm |
| hủy ngiêng |
| hủy gạch |
kích thước chữ 0.2em
0.4em
0.6em
0.8em
1em
1.2em
1.4em
1.6em
1.8em
2em
2.2em
2.4em
2.6em
2.8em
3em
//font chữ
Font chữ Arial
Courier
cursive
fantasy
monospace
sans-serif
Variants
Stretch

hủy bỏ

Selection:

đây là bản tiếng việt


ODS-01

RAM : 1GB 

 • 02 vCPU
 • 40GB Sas Raid 1-0
 • 300.000 đ
Đăng Ký

ODS-02

RAM : 2GB 

 • 02 vCPU
 • 60GB Sas Raid 1-0
 • 550.000 đ
Đăng Ký

ODS-03

RAM : 3GB 

 • 02 vCPU
 • 80GB Sas Raid 1-0
 • 800.000 đ
Đăng Ký

ODS-04

RAM : 4GB 

 • 04 vCPU
 • 100GB Sas Raid 1-0
 • 1.050.000 đ
Đăng

ODS-05

RAM : 5GB 

 • 04 vCPU
 • 120GB Sas Raid 1-0
 • 1.300.000 đ
Đăng Ký

ODS-06

RAM : 6GB 

 • 04 vCPU
 • 140GB Sas Raid 1-0
 • 1.550.000 đ
Đăng Ký

ODS-07

RAM : 5GB 

 • 04 vCPU
 • 120GB Sas Raid 1-0
 • 1.800.000 đ
ĐĂNG KÝ

ODS-08

RAM : 6GB 

 • 04 vCPU
 • 140GB Sas Raid 1-0
 • 2.050.000 đ
ĐĂNG KÝ
đây là bản tiếng anh

RAM : 512MB + 256MB TẶNG

 • 01 vCPU
 • 10 SSD SAN Storage
 • 160.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 1GB + 1GB TẶNG

 • 02 vCPU
 • 20 SSD SAN Storage
 • 300.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 2GB + 1GB TẶNG

 • 02 vCPU
 • 30 SSD SAN Storage
 • 550.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 3GB + 1GB TẶNG

 • 02 vCPU
 • 40 SSD SAN Storage
 • 800.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 4GB + 1GB TẶNG

 • 04 vCPU
 • 50 SSD SAN Storage
 • 1.050.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 5GB + 2GB TẶNG

 • 04 vCPU
 • 60 SSD SAN Storage
 • 1.300.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 6GB + 2GB TẶNG

 • 04 vCPU
 • 70 SSD SAN Storage
 • 1.550.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ

RAM : 7GB + 2GB TẶNG

 • 06 vCPU
 • 70 SSD SAN Storage
 • 1.800.000 Ä‘
ĐĂNG KÝ